Call: 0243 793 0074 - 0969 607 859

Ban hành kế hoạch hành động về các giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

(Daiphuc corp) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 2793/QĐ-BCT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
 
 


Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, với trọng tâm chỉ đạo điều hành. Trong đó, Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
 
Đối với Cục Công nghiệp, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng và triển khai hiệu quả, đồng bộ cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ưu tiên phát triển, đặc biệt chú trọng chính sách tín dụng, thuế nhằm thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển. Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng, trình đề nghị xây dựng Luật phát triển Công nghiệp chế biến, chế tạo để Chính phủ xem xét, thông qua, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022-2023 của Quốc hội.
 
Về Vụ Pháp chế, cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, xác định các vướng mắc, bất cập, chồng chéo và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung để nâng cao chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của ngành Công Thương.
 
Đối với Vụ Kế hoạch, phối hợp với Cục Công nghiệp triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP của các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Phân bổ đủ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để khởi công 02 dự án xây dựng cơ sở vật chất của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng trong năm 2021 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công.
 
Các Vụ Thị trường ngoài nước, tăng cường tổ chức các hội thảo giao thương, các hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin, cơ hội thị trường tại Việt Nam và các thị trường ngoài nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định tự do thương mại.
 
Vụ Thị trường trong nước, tích cực đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thực hiện công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế.
 
Vụ Khoa học và Công nghệ, cần nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao và hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ.
 
Vụ Tổ chức cán bộ, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo thông qua các chương trình, kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin.
 
Cục Xúc tiến Thương mại, xây dựng đề án trang giao thương kết nối thương mại đầu tư giữa các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp, khu công nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, nhà nhập khẩu và nhà đầu tư nước ngoài hình thành chuỗi giá trị sản xuất, phân phối, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Hướng dẫn Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp có liên quan tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích nhập khẩu chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư phát triển sản xuất thiết bị, phương tiện và sản phẩm bảo vệ môi trường chưa có khả năng sản xuất trong nước. Thúc đẩy phát triển sản xuất vật liệu, chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường. Thúc đẩy phát triển sản xuất thiết bị, vật liệu phục vụ lĩnh vực xử lý nước cấp, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng.
 
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, thực hiện rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật và điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ, giảm thiểu hoặc loại bỏ các rào cản gia nhập, mở rộng thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; Đẩy mạnh khuyến khích đầu tư, xây dựng và mở rộng phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp sản xuất chế biến, chế tạo...
 
Cục Phòng vệ Thương mại, tổng hợp số liệu và theo dõi tình hình nhập khẩu sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển và đưa ra hướng dẫn khuyến nghị với ngành sản xuất trong nước về việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp; Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển ứng phó với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại do nước ngoài tiến hành, giảm tác động tiêu cực từ các biện pháp này đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
 
Tổng Cục Quản lý thị trường, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong giai đoạn hiện nay và phải được toàn bộ lực lượng quản lý thị trường ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao nhất.
 
Văn phòng Bộ thúc đẩy hoạt động tuyên truyền thông tin về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Phối hợp, hỗ trợ các Cục, Vụ và các đơn vị khác thuộc Bộ Công Thương trong công tác tuyên truyền thông tin về các hoạt động liên quan đến công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển.
 
Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, rà soát, phân bổ kinh phí phù hợp để các đơn vị triển khai các nhiệm vụ, đề án từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho Bộ Công Thương theo đúng quy định hiện hành.
 
Về tổ chức thực hiện, lãnh đạo Bộ bám sát các mục tiêu, yêu cầu được nêu tại Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Kế hoạch hành động này, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai thực hiện; bám sát cơ sở, tăng cường làm việc với các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển, bảo đảm hoàn thành toàn diện các mục tiêu được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương.
Theo Báo Công thương

Tags:
 

Chia sẻ bài viết: 


Bài viết khác:

Xuất khẩu sắt thép mang về hơn 2 tỷ USD trong quý I/2021

Được mùa được giá, doanh nghiệp thép dự thắng lớn quý I

Chuyên gia dự đoán giá thép sẽ tiếp tục tăng

Bảo vệ ngành thép trước xu hướng kiện phòng vệ thương mại

Giá thép kỷ lục ở Trung Quốc đẩy giá quặng sắt châu Á đi lên

Rà soát cuối kỳ biện pháp CBPG thép mạ Trung Quốc và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam

Xuất khẩu sắt thép Việt Nam vượt trần

EU áp thuế chống bán phá giá 21,2% - 31,2% đối với nhôm Trung Quốc

Chỉ số PMI Trung Quốc suy yếu trong tháng 3 do cắt giảm sản lượng

Tháng 4/2021: Nhiều doanh nghiệp tăng giá thép

Đề nghị miễn trừ thuế chống bán phá giá thép cán nguội

Trung Quốc cân nhắc cải tổ thuế đối với thép nhằm đáp ứng các mục tiêu xanh

Nhu cầu thép của Trung Quốc tăng bất chấp chính phủ thúc đẩy hạn chế ô nhiễm

Thị trường thép cuộn Châu Âu bị hạn chế bởi sự thiếu hụt

Hai tháng đầu năm xuất khẩu thép các loại tăng 67,4% so với cùng kỳ

EC rà soát phòng vệ thương mại kỳ cuối đối với thép nhập khẩu

Sắp tham vấn công khai điều tra chống phá giá thép chữ H từ Malaysia

Hiểu để chủ động phòng vệ thương mại

Ngành thép đón gió thuận chiều

Thép giá rẻ tìm đường vào Châu Âu, nhưng người mua vẫn thận trọng

Trung Quốc hạn chế sản lượng thép, giá quặng sắt chạm đáy 2 tuần

Xuất khẩu sắt thép tăng gần 76% trong 2 tháng đầu năm

Năm 2021, ngành thép Việt Nam tiếp tục nhiều cơ hội để bứt phá.

Giá thép Ấn Độ bắt đầu giảm nhưng nhu cầu của Trung Quốc giữ vai trò quan trọng

Chênh lệch giá HRC- nguyên liệu thô Châu Âu mở rộng do giá thép tăng

Giá thép có thể cao kỷ lục khi nhu cầu tăng mạnh

Ngành thép vẫn trụ vững qua tháng dịch

Doanh nghiệp thép lạc quan đón cơ hội tăng trưởng

Thép Việt rơi vào vòng xoáy kiện tụng ngay đầu năm

9 DN nhập khẩu thép được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và chống lẩn tránh

Liệu Trung Quốc có thực sự cắt giảm sản lượng thép?

Sản xuất thép thô của Hòa Phát cao kỷ lục

Thư cảm ơn và chúc tết Tân Sửu 2021

Đà tăng giá thép toàn cầu sẽ diễn ra trong ngắn hạn

Các nhà nhập khẩu thép của Mỹ kêu gọi chấm dứt thuế quan, hạn ngạch

Triển vọng ngành thép năm 2021: Tiềm năng phục hồi từ nhu cầu nội địa

Ấn Độ ngưng áp thuế nhập khẩu thép phế liệu đến tháng 3/2022

Nhà sản xuất thép hàng đầu Hàn Quốc công bố lợi nhuận sụt giảm

Điểm danh 5 thị trường cung cấp trên 1 tỷ USD sắt thép cho Việt Nam

Trung Quốc tìm cách đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thép

Một số sản phẩm thép cán nguội Trung Quốc đang được đề nghị miễn trừ áp thuế CBPG

Chọn thép chất lượng cần chú ý yếu tố gì?

Ngành thép chờ cú hích từ đầu tư công

Giá thép đạt mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2008

Doanh nghiệp ngành thép trước thời điểm bắt buộc giảm phát thải

Giá thép xây dựng tăng mạnh dù tiêu thụ giảm

Tương lai tươi sáng cho ngành thép trong những năm tới

Vượt khó, nhiều doanh nghiệp ngành thép tăng trưởng

Những tên tuổi lớn trên thị trường thép Việt 2020

Giá thép có thể đạt đỉnh năm nay

Ngành sản xuất thép của Mỹ kêu gọi giữ nguyên thuế nhập khẩu hiện tại

Thép cán nguội Việt Nam đối diện yêu cầu điều tra chống bán phá giá tại Pakistan

Mỹ tiếp tục trừng phạt nặng Iran, nhắm vào ngành thép

Giá thép tăng cao bất thường, liên tục thiết lập mốc mới

Chính sách về giá thép thế giới đầu năm 2021 được điều chỉnh như thế nào?

Ngành thép sẽ “hưởng lợi” nhờ xu hướng đầu tư công trong 2021

Ngành thép tăng tốc, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày một rõ nét

Tháng 12, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá thép

Năm 2021, các 'đại gia' ngành thép rộng đường tăng trưởng

Doanh nghiệp thép cần chuẩn bị nguồn lực để ứng phó các vụ kiện phòng vệ thương mại

Áp thuế chống bán phá giá lên thép cán nguội Trung Quốc

Lật ngược tình thế trong năm 2020, điều gì chờ đợi doanh nghiệp thép năm 2021?

Doanh nghiệp nội lại khổ vì thép nhập lậu

Quặng sắt là hàng hóa tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2020

Giá phôi thép châu Á tăng vọt

Sản lượng bán hàng thép tháng 11 tăng gần 21% so cùng kỳ

Triển vọng ngành thép toàn cầu cải thiện khi tiêu thụ cuối phục hồi

Vượt qua 'bão' dịch, ngành thép vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 6%

Tín chỉ khí thải carbon: giải pháp giảm phát thải trong sản xuất thép

Nhật bản kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt thuế quan đối với thép thanh sau phán quyết của WTO

Ấn Độ không loại trừ khả năng cấm xuất khẩu quặng sắt

Thị trường mua bán tín chỉ cacbon tại Việt Nam: dư địa nhiều, khai thác ít

Giá thép cao hơn giúp Châu Âu phục hồi

Gian lận nhập khẩu thép gia tăng

Cảnh báo hiện tượng khai sai mã HS để trốn thuế đối với sắt thép nhập khẩu

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Nhập khẩu sắt thép 10 tháng giảm cả về lượng, kim ngạch và giá

Các doanh nghiệp ngành thép công bố lợi nhuận quý III

Bugok Stainless giới thiệu các sản phẩm thép tại Entech Vietnam 2020

Ấn Độ ban hành các quy định mới về việc xác minh xuất xứ hàng hóa

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp thép nâng cao sức cạnh tranh

Khuyến khích áp dụng sớm hoá đơn điện tử

Tín hiệu khả quan cho ngành thép dịp cuối năm

Phòng vệ thương mại - công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập

Canada không áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn

Đề xuất mới về ưu đãi thuế TNDN với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính trong ngành thép

Thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Dự báo nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tăng mạnh dịp cuối năm

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020

Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Đề nghị Philippines đưa Việt Nam ra khỏi danh sách điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm hạt nhựa nhập khẩu

Tổng quan thị trường thép toàn cầu tháng 8/2020

Áp dụng công cụ quản lý và cải tiến năng suất: Giải pháp then chốt của ngành thép

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 8/2020 và 8 tháng đầu năm 2020

Thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 với 24 thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu

Hiệp định EVFTA: Ngành thép tìm đường vào EU

Điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia

Tổng quan thị trường thép toàn cầu tháng 7/2020

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Hhướng dẫn quy định về người khai hải quan khi thực hiện EVFTA

Thống nhất khai báo hàng hóa XNK giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP

Australia khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép mạ hợp kim nhôm kẽm

Tổng quan thị trường thép toàn cầu tháng 6/2020

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

Xuất khẩu thép vào thị trường EU: đòi hỏi cao nhất là chất lượng

Trung Quốc bất ngờ nhập lượng lớn phôi thép của Việt Nam

Gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

Thái Lan chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ với thép tấm không hợp kim cán nóng dạng cuộn và không cuộn

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm

Áp dụng quy chuẩn QCVN 20:2019 đối với sản phẩm thép không gỉ

Australia thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu

Làm gì để ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại sản phẩm thép

Hải quan Trung Quốc đơn giản hóa kiểm tra hải quan đối với quặng sắt nhập khẩu

Phản bác lập luận của nguyên đơn vụ việc Australia nhận đơn kiện chống bán phá giá dây đai thép phủ màu của Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 4/2020 và 4 tháng đầu năm

Chính thức giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng, du lịch, tài nguyên nước

Để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, người nộp thuế cần làm gì?

Thị trường thép Việt Nam tháng 3 và quý I năm 2020

Có đến 98% DN được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nhôm, thép vào Mỹ

Thái Lan thông báo kết luận điều tra chống bán phá giá ống dẫn bằng sắt hoặc thép nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Công thương đề nghị giảm chi phí cho DN

Khai hải quan phải rõ ràng thông tin mô tả hàng hóa

Hàng hóa tồn ở các cửa khẩu, doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình

Thí điểm sử dụng seal định vị điện tử với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Tháng 1/2020, tiêu thụ thép giảm mạnh

Thái Lan rà soát cuối kỳ thuế CBPG thép cacbon cuộn nguội/không cuộn nguội từ Việt Nam

Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định AHKFTA

Khát vọng mùa Xuân

Triển vọng 2020 của ngành thép

Ngành thép: Cơ hội nhiều, thách thức lớn

Malaysia áp thuế 5 năm đối với một số sản phẩm thép Việt

Thư cảm ơn quý khách hàng và đối tác

Cải cách hành chính trong cấp C/O: tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN

Bổ sung danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Doanh nghiệp thép cần được đối xử công bằng

Mỹ áp thuế khủng 465% lên thép Việt Nam: Doanh nghiệp nên làm gì?

Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép

Thái Lan gia hạn thuế chống bán phá giá thép nhập từ Việt Nam

Hoa Kỳ áp thuế 456% với sản phẩm thép không chứng minh được xuất xứ

Thép ray xuất xứ Nhật Bản đã qua sử dụng được áp dụng mã số HS nào?

Thị trường thép Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Thị trường thép: tiêu thụ ì ạch, khó khăn bủa vây

Ngành nhựa, cao su sẽ thêm nhiều đơn hàng

Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 11/2019

Bộ Công Thương: Điện chưa tăng, xăng chưa giảm

Giá xăng thế giới hạ nhiệt

Nhập siêu giảm mạnh chưa hẳn đã vui